• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย
วัตถุประสงค์
• ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
• ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
• ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ