• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
แหล่งที่มาของงบประมาณในการดำเนินงาน

งบประมาณดำเนินงานสนองพระราชดำริ กลุ่ม G8 ประกอบด้วย งบจังหวัด  (งบยุทธศาสตร์ฯ งบพิเศษต่างๆ และงบอื่นๆ เป็นต้น)

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบหน่วยงานต้นสังกัด และงบจากภาคเอกชนและมูลนิธิ