• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
การสนองพระราชดำริโดยหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ


1. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโดยพระราชานุญาต จำนวนประมาณ 200 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มย่อย ดังนี้
G1 กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร
G2 กลุ่มสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
G4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
G5 กลุ่มมหาวิทยาลัย
G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร
G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ
G9 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ
          จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในกลุ่ม G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยเข้าร่วมเป็นจังหวัดที่ 63 ตามประกาศ ที่ อพ.สธ. 75/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครปฐม
 

2. หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริโดยมาต้องขอพระราชทานพระราชานุญาต
2.1 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปัจจุบันมีประมาณ 3,000 แห่ง 
2.2 สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย อบต. และเทศบาลตำบล ปัจจุบันมีประมาณ 1,000 แห่ง