• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
กรอบแนวทางการดำเนินงาน อพ. สธ.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีแนวทางการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม

บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
                                      - กิจกรรมปกปักทรัพยากร
                                      - กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
                                      - กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กรอบการใช้ประโยชน์
                                      - กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
                                      - กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
                                      - กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กรอบการสร้างจิตสำนึก
                                      - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
                                      - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร